Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

T Tin tức

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

-------

Ngày 18/6, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứu XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 01 điểm cầu cấp tỉnh và 18 điểm cầu cấp Huyện, Thành phố và Đoàn cơ sở, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở.

 

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được được nghe thông tin, quán triệt 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Thông tin về những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh về những điểm mới của Đại hội. Cụ thể về chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta xác định mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Đại hội nêu rõ 12 định hướng phát triển đất nước với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược…

- Chuyên đề 2: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Nội dung gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Trong đó, nhấn mạnh vào cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất vước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề 3: Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng: Kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hội họp, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác gắn với tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, góp sức trẻ xây dựng quê hương Hà Giang nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

Tin được quan tâm

Thăm dò dư luận

Bạn thấy website mới thế nào?

Địa chỉ: Số 9, đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

Email: vp.tdhg@hagiang.gov.vn

Điện thoại: 02193 866 215

Website: www.tinhdoan.hagiang.gov.vn